از امروز  یادداشت های نویسندگان سایت در مورد فیلم ها و حواشی های آنها روی

 خروجی قرار  می گیرد. به رغم امکانات خوب و وسیع برج میلاد متاسفانه طی روز

 گذشته به دلیل پر بردن کامپیوترهای موجود در محل نتوانستیم سایت را

به روزرسانی کنیم که از امروز با رفع مشکل در خدمتتان هستیم.

                  asrecinema.org